ประวัติความเป็นมา

ประวิทย์กรุ๊ป คือกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจ ด้านปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร โดย เริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัด
ห้างโรจน์กสิกิจ ในปี พ.ศ. 2509 จำหน่ายปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช
รวมถึงอุปกรณ์ทางการเกษตร
ในปี พ.ศ. 2515 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าง โรจน์กสิกิจ ได้บุกเบิกตลาดปุ๋ยเคมี
อย่างจริงจัง ด้วยการนำเข้าปุ๋ยโดยตรงจากต่างประเทศ
โดยใช้ เครื่องหมายการค้า “ปุ๋ยไข่มุก” ตรา “เรือไวกิ้ง” ออกสู่ตลาด
ในประเทศไทย จนเป็นที่ยอมรับอย่าง แพร่หลายจากลูกค้าและเกษตรกรผู้ใช้
จากความต้องการผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ห้างโรจน์กสิกิจ จึงขยายขีดความสามารถทางการตลาด
โดยเปิดบริษัทในเครือเพื่อจัดการและครอบคลุม ความต้องการปุ๋ยเคมี
ในรูปแบบต่าง ๆ ของผู้ใช้และ เกษตรกร รวมถึงบริษัทที่จัดการเกี่ยวกับ
คลังสินค้าเพื่อการเก็บรักษาปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ
และจากการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ยังผล ให้เกิดบริษัทในเครือหลากหลาย
บริษัท จึงรวมตัว เป็น “ประวิทย์กรุ๊ป” ซึ่งปัจจุบัน ประวิทย์กรุ๊ปมียอดจำหน่ายปุ๋ย
มากกว่า 600,000 ตันต่อปีและยัง พร้อมที่จะขยายเครือข่ายและปริมาณ
การจำหน่าย ขึ้นอีกอย่างต่อเนื่อง

pravit_history