บริษัท โรจน์พนกิจ จำกัด

บริษัท โรจน์พนกิจ จำกัด

บริษัท โรจน์พนกิจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2521 ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช ทั้งโรคพืช แมลง รวมถึงวัชพืชรวมถึงอุปกรณ์ทางการ เกษตรในปี พ.ศ. 2515

บริษัท โรจน์กสิกิจ จำกัด มุ่งมั่น ยึดถือหลักความซื่อสัตย์ และความจริงใจ มาโดยตลอดเรามุ่งหวังที่ให้มีการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่ิอให้ลูกค้าและเกษตรกรได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด กว่า 32 ปี จากการดำเนินธุรกิจมา ย่อมเป็นที่ประจักษได้ และเราจะยึดมั่งหลักการนี้ตลอดไป

บริษัท โรจน์พนกิจ จำกัด

บริษัท โรจน์พน์กิจ จำกัด