บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

บริษัท โรจน์สิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ROJANAKASIKIT FERTILIZER LTD.
ประวัติความเป็นมา

บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525 เป็นผู้จำหน่ายปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปคุณภาพสูง ปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง นำ เข้าจากโรงงานที่ได้มาตรฐานโลกคุณภาพตรงตามที่เกษตรกรต้องการโดยให้ได้ผลตอบแทนที่สูงคุ้มค่าการลงทุน นอกจากนี้ยังจำหน่ายปุ๋ยตราไพลิน สำหรับไม้ผล , พืชไร่, พืชผักและปุ๋ยตรากังหัน สำหรับพืชอุตสาหกรรม เช่นปาล์มน้ำมัน, ยางพารารวมถึงนาข้าว มีทั้งปุ๋ยสำเร็จรูปและปุ๋ยที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของเกษตรกร

บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด จำหน่ายปุ๋ยเคมีผ่านผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ สหกรณ์การเกษตร รวมถึงเกษตรกรรายใหญ่ และรายย่อยโดยตรง จำหน่าย ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ปุ๋ยสูตรต่างๆ ทั้งพืชสวน พืชไร่อาทิ เช่น 16-16-16, 15-15¬15, 13-13-21, 8-24-24, 27-6-6 รวมถึงปุ๋ยนา เช่น สูตร 16-20-0, 16-16-8 ปุ๋ยผสม เช่น สูตร 12-6-36, 14-10-30, 15-7-18 โดยมียอดจำหน่าย 350,000 ตันต่อปี

บริษัท โรจน์กสิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายปุ๋ยที่มีประสบการณ์ด้านการ ตลาด มีพนักงานด้านการตลาดเพื่อให้คำแนะนำเรื่องราคา และการจัดจำหน่าย รวมถึงพนักงานด้านวิชาการเพื่อเป็นที่ปรึกษาแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นสิ่งที่ บริษัทให้ความสำคัญยิ่ง

บริษัท โรจน์สิกิจเฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด