บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด

บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด

HYDROTHAI LTD.

ก่อตั้งขึ้นใน ปี พ.ศ. 2520 ดำเนินธุรกิจปุ๋ยเคมีในด้านการนำเข้าหรือสั่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในราช อาณาจักร การขนส่ง
การบรรจุ รวมถึงการเก็บ รักษาสินค้า โดยนำเข้าปุ๋ยสูตรพิเศษ ตามความต้องการของเกษตรกร
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ปุ๋ยไข่มุกเรือใบไวกิ้ง ปุ๋ยไพลิน ปุ๋ยกังหัน เป็นต้น

เป็นที่ทราบกันดี ประเทศไทยเป็น ประเทศเกษตรกรรมทุกช่วงเวลาของกสิกรรมมีความสำคัญอย่างสม่ำเสมอ
บริษัทฯจึงมีนโยบาย หลักเน้นที่ผลผลิตทางการเกษตรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี บริษัทฯได้ร่วมวางแผนการนำ เข้าปุ๋ยสำเร็จรูปและแม่ปุ๋ยเพื่อผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพสูตรต่างๆ กับบริษัทต่างประเทศเพื่อให้มีปริมาณสินค้าและ วัตถุดิบเพียงพอและทันกับฤดูกาลเพาะ ปลูกของ เกษตรกรทั่วประเทศไทย

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เกษตร และเทคโนโลยี ปุ๋ยสูตรต่างๆ ดังกล่าวได้ผ่าน กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานและวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง จากห้องทดลองของ บริษัทฯ เพื่อให้ได้ปุ๋ยที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้า สร้างความมั่นใจในความสามารถ พิเศษด้านการเกษตรกรรมของคนไทย

บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด

บริษัท ไฮโดรไทย จำกัด