ห้องปฏิบัติการฝ่ายควบคุมคุณภาพ

วิเคราะห์และตรวจสอบ

แม้ว่าประวิทย์กรุ๊ปจะคัดสรรวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากทั่วโลกแล้วก็ตาม ก่อนผลิตปุ๋ยสูตรต่างๆ เรายังวิเคราะห์และตรวจสอบตั้งแต่เริ่มนำวัตถุดิบสู่ขบวนการผลิต จนได้ปุ๋ยพร้อมจำหน่ายสู่เกษตรที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล

ด้วยแผนกปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ปุ๋ยภายในบริษัทที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อความถูกต้องแม่นยำในทุกกระบวนการผลิต สู่ปลายทางคือลูกค้าและเกษตรให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพอย่างแท้จริง

ยืนยันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก ประวิทย์กรุ๊ป

นอกเหนือจากการตรวจอย่างพิถีพิถันในห้องปฏิบัติการทางเคมีแล้วยังมีการตรวจสอบคุณภาพด้วยการทดสอบในพื้นที่จริง เพื่อเป็นเครื่องยืนยันด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก ประวิทย์กรุ๊ป