มอปอุปกรณ์กีฬาโรงเรียนบ้านกุดแสง (ธาราประชาบำรุง) ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ร่วมกับร้านอุดมเวทอโกร