แนะนำการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน

ตารางแนะนำการใช้ปุ๋ยในปาล์มน้ำมัน

ช่องการใส่ สูตรปุ๋ยที่แนะนำ อัตราที่แนะนำ
บำรุงต้น

ปีที่ 1-2

ควรใส่ 4 ครั้ง

1 สูตร 20-10-5 + 2.2MgO + 4.9CaO 300-600 กรัม/ต้น
2 สูตร 28-8-8 + 2.3MgO + 4.7S 300-600 กรัม/ต้น
3 สูตร 15-15-15 + 1.3MgO + 1.0S 300-600 กรัม/ต้น
4 สูตร 12-12-18 + 2.5MgO + 4.2S 600-900 กรัม/ต้น
ช่องการใส่ สูตรปุ๋ยที่แนะนำ อัตราที่แนะนำ
เพิ่มความสมบูรณ์

ปีที่ 3-5

ควรใส่ปุ๋ยปีละ 3 ครั้ง

1 สูตร 14-10-30 หรือ 13-7-35 + 0.15B 1.5-2.5 กก./ต้น
2 สูตร 12-12-18 + 2.5MgO + 4.2S 2-2.5 กก./ต้น
3 สูตร 14-10-30 หรือ 13-7-35 + 0.15B
+
ไฮแม็กบี
2-3 กก./ต้น
0.5 กก./ต้น
ช่องการใส่ สูตรปุ๋ยที่แนะนำ อัตราที่แนะนำ
เร่งผลผลิต

ปีที่ 6-10

ควรใส่ปุ๋ยปีละ 3 ครั้ง

1 สูตร 14-10-30 หรือ 13-7-35 + 0.15B 2-2.5 กก./ต้น
2 สูตร 12-12-18 + 2.5MgO +4.2S 2-2.5 กก./ต้น
3 สูตร 14-10-30 หรือ 13-7-35 + 0.15B
+
ไฮแม็กบี
2-3 กก./ต้น
1 กก./ต้น
ช่องการใส่ สูตรปุ๋ยที่แนะนำ อัตราที่แนะนำ
เร่งผลผลิต

ปีที่ 11 ขึ้นไป

ควรใส่ปุ๋ยปีละ 3 ครั้ง

1 สูตร 12-4-40 ตราประกายดาว + 0.03B 2.5 กก./ต้น
2 สูตร 17-0-28 ตราดาวเหนือ 2.3 กก./ต้น
3 สูตร 12-4-40 + 0.03B หรือ 13-7-35
+
ไฮแม็กบี
2-3 กก./ต้น
1.5 กก./ต้น