กองทุนเพื่อเด็ก โดยประวิทย์กรุ๊ป

ประวิทย์กรุ๊ปเป็นกลุ่มบริษัทที่ทำธุรกิจหลักในด้านการเกษตร โดยจำหน่ายปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอื่นๆ มีพนักงานฝ่ายการตลาดออกพบปะเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ได้ไปพบสภาพความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ บางพื้นที่ยังมีความลำบากอยู่มาก โดยเฉพาะโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งที่ให้การศึกษาเรียนรู้กับลูกหลานเกษตรกรและเป็นศูนย์รวมของชุมชน บางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณจากภาครัฐไม่เพียงพอในการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน พนักงานการตลาดกลุ่มดังกล่าว จึงได้รวบรวมงบประมาณและหาทางช่วยเหลือกันในเบื้องต้นและถือเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ โดยจะเน้นโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์ที่เป็นส่วนรวม เช่น อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียน ได้แก่ สมุด นักเรียน ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด ฯลฯ

สำหรับโรงเรียนที่มีโครงการปลูกผักเพื่ออาหารกลางวันทางโครงการจะสนับสนุนปุ๋ยเคมีเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าว และเมื่อกิจกรรมมีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนพนักงานและพื้นที่การทำงานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ จนทราบถึงทางบริษัท ท่านประธานจึงได้บริจาคงบประมาณจัดตั้งกองทุนของโครงการเริ่มต้น 1,000,000 บาท ทำให้โครงการสามารถเพิ่มจำนวนโรงเรียนในกิจกรรมจาก 20 โรงเรียนต่อปีเป็น 50 โรงเรียนต่อปี และต่อมาทางผู้บริหารของทางบริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของโครงการที่มีต่อสังคม จึงได้นำกระบวนการนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของบริษัทภายใต้ชื่อ "โครงการเพื่อเด็กโดยประวิทย์กรุ๊ป" และเพิ่มงบประมาณเป็น 3,000,000 บาทต่อปี ซึ่งในแต่ละปีทางประวิทย์กรุ๊ปได้ทำกิจกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศ และเมื่อได้ดำเนินโครงการมาระยะหนึ่งก็พบว่ามีหลายโรงเรียนที่มีความต้องการมากกว่านั้น และทางบริษัทก็เห็นว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนของโรงเรียนจึงเกิดโครงการย่อยที่ชื่อว่า "โรงเรียนของเรา" ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสนับสนุนสูงขึ้น เช่น โครงการห้องสมุดเพื่อน้อง โครงการศูนย์สารสนเทศ โครงการน้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทมีเป้าหมายให้การสนับสนุนในโครงการโรงเรียนของเราปีละ 4 โรงเรียนกระกายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ในปี 2559 เป็นปีครบรอบ 50 ปีของเครือประวิทย์กรุ๊ป ทางบริษัทได้เพิ่มงบประมาณในโครงการเป็น 5,000,000 บาทต่อปี ทำให้สามารถทำกิจกรรใน "โครงการเพื่อเด็กโดยประวิทย์กรุ๊ป" ได้มากกว่า 120 โรงเรียนต่อปี และเพิ่มกิจกรรมในโครงการ "โรงเรียนของเรา" เป็นปีละ 5 โรงเรียน และทางเครือประวิทย์กรุ๊ปตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มงบประมาณมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยเติมเต็มให้กับสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และมุ่งหวังให้สังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป